Regelverk Tandvårdsklubben

Regelverk Tandvårdsklubben

Senast uppdaterad 2019-08-19


1.Medlemsvillkor

Endast medlemmar anslutna till Pappers avd 36 äger rätt att bli medlem i Tandvårds-klubben. Man kan bara vara med i klubben så länge man kvarstår som medlem i Pappers avd 36.

Avgiften för medlemskapet är 500 kr/år och skall vara Pappers avd 36 tillhanda senast den 30 april varje år. Medlemskapet fortsätter löpande om man inte själv inkommer med skriftlig uppsägning.

För medlem anställd på StoraEnso, Skoghalls Bruk, betalas avgiften genom medgivande till löneavdrag.

Medlemmar som inte längre arbetar inom StoraEnso betalar avgiften via avdelningens bankgiro.


För nytillkomna medlemmar som vill vara med i Tandvårdsklubben, gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad räknat från det datum man går in som medlem i Pappers avd 36. Under förutsättning att så sker, börjar medlemskapet gälla från samma dag som medlemskapet i fackföreningen påbörjas.


För nytillkomna medlemmar i Tandvårdsklubben, gäller avgiften 500/12 x antal månader fram till brytpunkten den 30 april varje år. För de som inbetalat avgiften, och sedan övergår till annat förbund eller går i pension, återbetalas 500/12 x antal outnyttjade hela månader. För övriga gäller ingen återbetalning.


För medlem som tackar nej till erbjudandet om medlemskap och som senare ansöker om inträde, gäller en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas. För medlem som går ur Tandvårdsklubben och senare vill gå med igen gäller en karenstid om 60 månader.

Om man är under 23 år (fri tandvård) eller redan har ett tandvårdskontrakt göller inte karenstiden under förutsättning att man i samband med tecknande av medlemskap i 36:an inom en månad meddelar om inträde när fri tandvård eller kontrakt upphör.


Rätt till ersättning från Tandvårdsklubben upphör vid 65 års ålder (t.o.m. den månad man fyller 65). Om man kvarstår i arbetet efter 65 års ålder, fortsätter medlemskapet gälla så länge man arbetar – dock till max 67 års ålder (t.o.m. den månad man fyller 67).


Om inbetalning av avgift uteblir trots påminnelse från Pappers avd 36, anses medlemskapet i klubben ha upphört och ordinarie karensregler gäller.


De som gör sig skyldig till medveten oriktigt förfarande, för att kunna tillgodogöra sig ersättning, riskerar sitt medlemskap i Pappers avd 36, enligt Pappers stadgar.2. Ersättningsvillkor

Ersättning utbetalas endast för tandvård, utförd i Sverige, av legitimerad tandläkare, tandhygienist eller profylaxpersonal ansluten till Tandvårdsförsäkringen. Endast sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersätts.


Det utgår ingen ersättning för skönhetsingrepp såsom tandblekning och dylikt! Gäller inte heller sådan behandling som ersätts av annan part, såsom försäkringsbolag.Kvitton som avser påbörjad behandling före medlemskapet eller karenstidens utgång utbetalas det ingen ersättning för.

Det är inte tillåtet att ”samla på sig” räkningar.

Man skall inkomma med räkningar MAX 2 månader från besöksdatumet.


Kostnad upp till 1.000 kr ersätts med 40 %

Kostnad fr o m 1.001 kr och uppåt ersätts med 30 %.

Max ersättning är 15.000 kr under "tandvårdsåret" (maj tom april nästkommande år)3.Övrigt

Pappers avd 36 avdelningsstyrelse är högsta beslutande organ för Tandvårdsklubben, vilket innebär att ändring i regelverket endast kan genomföras efter beslut av avdelningsstyrelsen.

Eventuella tvister avgörs av avdelningsstyrelsen.


Pappers avd 36 upprättar ett särskilt konto som ingår i dess ekonomiska redovisning och som kommer att revideras av avdelningens revisorer.


Papper avd 36 ansvarar också för upprättande av utbetalningsunderlag tillsammans med medlemmen och att överenskommet underlag tillsammans med originalkvitto och åtgärds-specifikation lämnas in personligen på expeditionen (får ej skickas postvägen).


Pappers avd 36 ansvarar för att utbetalning av ersättning sker en gång i månaden till av medlemmen uppgivet konto. Inga kontantutbetalningar kommer att ske.

36:ans Carina