Föräldraledig

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Senast uppdaterad 2019-04-09

Den här försäkringen, Föräldrapenningtillägg (FPT), började gälla från den 1 januari 2014.

Den lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.


Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.


Bra att veta! När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning


Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan utan du kan förlägga ledigheten på det sätt du och

arbetsgivaren kommer överens om. Du eller din arbetsgivare anmäler föräldraledighetsperioden till

afa och de betalar den kompletterande ersättning du har rätt till.


Föräldrapenningstillägget är 10 % av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för

föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp

motsvara ersättningen 90 %.


Om du vill dela upp din föräldraledighet på flera perioder är det viktigt att du vet att FPT-försäkringen

bara kan betala för en samman hängande föräldraledighetsperiod. Du kan själv välja vilken period

du ansöker om. Om du t ex tar ut en kortare föräldraledighetsperiod redan nu och tror att du kommer

att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar senare – kan du vänta och ansöka om den

perioden istället. Den bortre gränsen för hur länge FPT kan betalas är tills barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.


Ett annat sätt är att ansöka om föräldrapenningstillägg från det barnet är fött till dess att barnet är 18 månader. AFA samkör med försäkringskassan och kan se vilka dagar som du fått föräldrapenning från försäkringskassan.


Denna begränsning till ersättning för bara en ledighetsperiod gäller inte för föräldrapenningen från

försäkringskassan – utan där söker du som vanligt för flera perioder.


För ytterligare information – gå in på  www.afaforsakring.se